over ons

Missie / visie

Visie

We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de maatschappij.
Ieder mens heeft recht op vakantie. Ongeacht zijn/haar financiële situatie en sociale (on)mogelijkheden. Sommige mensen hebben minder kansen en lopen meer risico’s op sociale en/of maatschappelijke uitsluiting.
De visie van Stichting Weekje Weg is dan ook: Vakantie voor iedereen!

Missie

Door het organiseren en (deels) financieren van een geheel verzorgde vakantie van-deur-tot-deur bieden wij een ontspannen Weekje Weg waarmee wij de sociale en maatschappelijke deelname van onze gasten bevorderen. Door er even helemaal uit te zijn heeft de mens weer nieuwe energie om actief deel te nemen aan de maatschappij. Mensen doen positieve ervaringen op met hun gezin en kinderen kunnen op school ook hun vakantieverhaal vertellen.

Kernwaarden

De kernwaarden van onze stichting zijn waarden die als een rode lijn door alles heenlopen. Bij elk product en bij elke uiting staan één of meerdere van deze waarden centraal: Betrokken, Sociaal, Natuurlijk

Betrokken

Wij voelen ons verbonden met onze gasten. We hebben oog voor hun situatie en zetten ons in om maatwerk te leveren met betrekking tot ons product en de dienstverlening.

Sociaal

Het ‘iets voor elkaar betekenen’ benadrukt voor ons de kernwaarde ‘Sociaal’. We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de maatschappij en helpen diegene die minder kansen hebben.
Tijdens het Weekje Weg is er van zelfsprekend veel interactie tussen de gasten en de begeleiding. De gezinnen uit één gemeente zitten (zowel tijdens de groepsvakantie als de individuele vakantie) bij elkaar. Door ‘lotgenoten’ contact en het gezamenlijk deelnemen aan activiteiten worden nieuwe contacten voor het dagelijks leven opgedaan en worden tips uitgewisseld om zaken (anders) aan te pakken. Mensen leren nergens zoveel van als van de ontmoeting met anderen. We vinden het niet belangrijk dat iedereen het altijd roerend met elkaar eens is. Wij willen onze gasten leren met verschillen om te gaan, daarom respecteren wij de levensbeschouwelijke opvattingen van de gasten en verwachten wij van hen hetzelfde respect terug. In een groepsvakantie gaat het om openheid, vrijheid en respect voor de gevoelens van een ander. Gasten doen positieve ervaringen op met hun eigen kinderen en medegasten, nemen deze mee naar huis en kunnen er weer tegenaan.

Natuurlijk

Onze vakanties vinden plaats in een natuurlijke omgeving. Het tot rust komen in een natuurlijke omgeving zonder veel afleiding staat centraal.

ACTUEEL

Stichting Weekje Weg wil tijdens de zomervakantie (juli/augustus) in 2020 voor 303 economisch kansarme (eenouder)gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar en vluchtelingengezinnen sociale vakanties organiseren. De gezinnen zijn afkomstig uit de volgende gemeenten:

 • Amsterdam,
 • Almere
 • Arnhem
 • Assen
 • Den Bosch
 • Den Haag
 • Den Helder
 • Maassluis
 • Schiedam
 • Smallingerland
 • Tilburg
 • Utrecht
 • Vijfheerenlanden
 • Vlaardingen
 • Vluchtelingenwerk (niet regio gebonden)
 • Zwolle

De sociale vakanties 2020 vinden plaats op recreatieterrein Pasheuvelgroep locatie Vierhouten, Heidepark Veluwsch Karakter in Vierhouten, De Wolfskuil in Ommen en De Zonnewende in St. Michielsgestel. Er zijn binnen het project ‘Sociale vakanties 2020’ twee soorten vakanties die worden uitgevoerd. Groepsvakanties en individuele vakanties.

De volgende doelstellingen zijn geformuleerd voor 2020:

 • In het kader van het 40-jarig jubileum verschillende acties opzetten: gratis extra plaatsen aan gemeenten bieden, extra activiteit in de vakanties en een cadeau voor onze vrijwilligers.
 • Het werven van 20 nieuwe vrijwilligers
 • Het aantrekken van een (vrijwillige) administratieve kracht voor 7 maanden
 • Onze groeiambities opnieuw bekijken en vaststellen in beleid
 • Het werven van drie nieuwe gemeenten voor 2021
 • onderzoek en verslaggeving van de ervaring van onze gasten een paar maanden na de vakantie implementeren in beleid

VERWERVING VAN INKOMSTEN

De inkomsten komen binnen door de bijdrages van deelnemende gemeenten en VluchtelingenWerk Nederland, verkoop loten Vriendenloterij, donateurs en fondsenwerving. Verder vinden er incidentele financiële wervingsactiviteiten plaats, zoals collecte bij kerken, sponsoracties, en extra acties bij donateurs en Vriendenloterij.

HET BEHEER EN DE BESTEDING VAN HET VERMOGEN VAN DE STICHTING

De Stichting beheert het ING rekeningnummer NL80 INGB 0000 0082 80.

De ontvangen inkomsten worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de Stichting. Na aftrek van de kosten zal het eventuele overgebleven geld in de post Voorzieningen opgenomen worden. Deze post wordt gebruikt voor incidentele activiteiten in het verlengde van de doelstelling van onze stichting en voor de mogelijke uitbreiding van Weekje Weg.

Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot 31 december) worden de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit, de winst- en verliesrekening, de jaarrekening, de balans, een staat van baten en lasten over het betreffende boekjaar.

Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een ondertekening. Na de goedkeuring wordt een beknopt overzicht hiervan, binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar, gepubliceerd op de website.